Contact UsShilpacharya Zainul Abedin Sangrahashala


Park Road, Mymensingh-2200
Bangladesh.

Phone & Fax: 880-091-66960, Phone: 880-91-64298
Email: dkzainul@yahoo.com | info@zainulsangrahashala.org.bd
Website: https://zainulsangrahashala.org.bd/